Informacje ogólne

Biblioteka szkolna mieści się na parterze, blisko głównego wejścia do budynku szkoły. Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię z magazynem książek, czytelnię i pokój opracowania zbiorów. Biblioteka wraz z czytelnią dostępna jest dla czytelników.

Oferta biblioteki i czytelni szkolnej

Nasza biblioteka posiada szeroką ofertę z zakresu beletrystyki, ale także literatury naukowej i popularnonaukowej. Biblioteka realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń”. W ramach projektu, do naszej biblioteki zakupiono wiele nowych, popularnych tytułów, m.in. powieści Katarzyny Bondy, Remigiusza Mroza, Coleen Hoover czy Jay’a Ashera

Cały księgozbiór biblioteki dostępny jest na internetowym OPACu – Mol NET, dostępnym TUTAJ. Każdy uczeń szkoły ma możliwość internetowego zamawiania tytułów, ich prolongaty, a także sprawdzania dostępności tytułów. Wystarczy zalogować się za pomocą loginu i hasła do E-Dziennika Vulcan Net.

 

 

Opracowano: mgr Anna Macior.


Godziny otwarcia:

poniedziałek 8:30 - 13:30
wtorek 8:00 - 15:30
środa 8:30 - 13:30
czwartek 8:30 - 13:30
piątek 8:00 - 15:30

Biblioteka wypożycza książki zarówno na zajęcia, jak i do domu, a także udostępnia zbiory do wykorzystania w szkolnej czytelni. Oprócz tego, biblioteka szkolna oferuje także możliwość ksera i skanowania materiałów własnych lub bibliotecznych, a także wydruku dokumentów dostarczonych na różnego typu nośnikach.

Użytkownicy mają również dostęp do Internetu. Czytelnia wyposażona jest w kilkanaście miejsc miejsc do samodzielnej nauki oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanera, drukarki i nagrywarki DVD. Biblioteka wypożycza za drobną opłatą na cały rok szkolny słowniki językowe. Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o całoroczne wypożyczenie podręczników, również za niewielką opłatą.

Usługi płatne:

Ksero:
jednostronne – 0,20 gr
dwustronne – 0,30 gr
Wydruki:
tekst – 0,50 gr
z elementami graficznymi – 1 zł


Do korzystania ze zbiorów biblioteki zapraszają nauczyciele-bibliotekarze.

 

REGULAMINY

Ogólne warunki korzystania z biblioteki

1. Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, zwanym dalej MCI, służącym wszystkim uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły.

2. Biblioteka i czytelnia są czynne w czasie trwania i po zajęciach dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. W bibliotece (MCI) obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
a) wypożyczając je do domu;
b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne),
c) wypożyczając je do klasy na lekcje,
d) wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).

Zasady udostępniania zasobów bibliotecznych

1. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków, uczniów klas maturalnych itp.) oraz prolongować termin zwrotu.

2. Czytelnicy (uczniowie i ich rodzice), oraz pracownicy szkoły mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich.

3. Biblioteka wypożycza podręczniki i słowniki przekładowe na cały rok szkolny.

4. Kasety VHS, płyty CD, DVD, audiobooki i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane nauczycielom i uczniom do wykorzystania na terenie Szkoły, w czytelni, a także do domu.

5. Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z wypożyczalni.

6. W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z wypożyczalni.

7. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

8. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.

9. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.

11. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. W przypadku zmiany klasy czytelnik obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika biblioteki.

13. Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki i podpisem nauczyciela bibliotekarza zwrot wypożyczonych materiałów.

Zasady korzystania z kserokopiarki.

1. Kserokopiarka służy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

2. Kopiowanie materiałów odbywa się w miarę wolnego czasu i po wykonaniu wszystkich podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza.

3. Dozwolone jest kopiowanie fragmentów książek tylko do 10 stron (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim).

4. Opłata za kopiowanie ustalana jest na początku roku szkolnego.

5. Kwoty uzyskane za kopiowanie wpłacane są przez nauczyciela bibliotekarza na konto Rady Rodziców.

Zasady użytkowania stanowiska komputerowego MCI.

1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin, który znajduje się w czytelni.

4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.

5. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.

6. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

7. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prezentacji maturalnej itp.). uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi na żądanie tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci Internet.

8. Zabrania się wykorzystywania komputera do przeglądania stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem.

9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.

10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

11. Rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonywać osobiście u nauczyciela bibliotekarza.

12. Słuchawki i mikrofony do komputerów w czytelni wypożycza się nieodpłatnie pod zastaw legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.

13. Korzystanie ze skanera jest nieodpłatne.

14. Korzystanie z drukarki w czytelni jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela bibliotekarza.

15. Wydruki wykonuje się odpłatnie wyłącznie na papierze biblioteki. Opłata za wydruki ustalana jest na początku roku szkolnego.

16. Kwoty uzyskane za wydruki wpłacane są przez nauczyciela bibliotekarza na konto Rady Rodziców.

17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

18. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.

19. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2017 roku, jednocześnie traci moc regulamin z dnia 4 września 2006 roku.

Zagrożenia internetu

Internet jest ogromnym źródłem wiedzy zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Niestety jak wszędzie tak i w Internecie czekają na wszystkich niebezpieczeństwa. Dlatego należy nauczyć dzieci jak korzystać z Internetu w sposób bezpieczny i jak odnaleźć pożyteczne informacje. Musimy pamiętać, że to nie Internet jest zagrożeniem tylko ludzie, którzy są po drugiej stronie…

Czytaj więcej

Dyscyplina w klasie szkolnej

Dyscyplina w klasie stanowi podstawę dobrego nauczania. Utrzymanie ładu i dyscypliny w klasie to nic innego, jak czuwanie nad tym, co robią uczniowie czyli obserwowanie ich zachowania, a także wpływanie na nich tak, by nie zakłócali przebiegu lekcji. Zachowania zakłócające to zachowania, które nie są akceptowane przez nauczycieli. Należy zwrócić uwagę, że są różni uczniowie,…

Czytaj więcej