Historia szkoły

Poprzednia strona WWW szkoły – kliknij tutaj


Historia szkoły (1957 – 2007)

historia_szkoly_14

Historia naszej szkoły rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Społeczność Rudy Śląskiej dotkliwie odczuwała w tym czasie brak szkoły,
która kształciłaby w tzw. „dziewczęcych” zawodach,
dlatego w 1957 roku na wniosek władz miejskich i Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Bytomiu
Dyrekcja Okręgowego Szkolenia Zawodowego w Katowicach
powierzyła pani Cecylii Stanek obowiązki zorganizowania szkoły
i przeprowadzenia naboru do klas pierwszych na rok szkolny 1957/1958.

Zainteresowanie nauką w nowej szkole przerosło oczekiwania.
Zgłosiło się ponad 300 dziewcząt, jednak z powodu braku miejsc
przyjęto tylko 160 do czterech klas o specjalnościach:

 1. krawiectwo damskie lekkie,
 2. krawiectwo damskie ciężkie,
 3. gospodarstwo domowe i zbiorowe.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się
w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1
przy ul. Świerczewskiego (dziś gen. Hallera).
Pomieszczenia użyczone nowej szkole absolutnie nie odpowiadały wymaganiom kształcenia.
W związku z tym przystosowano do potrzeb szkoły gmach usytuowany
na peryferiach Nowego Bytomia, który został wybudowany
w okresie międzywojennym i służył jako koszary dla Wojska Polskiego.

Wobec braku środków finansowych adaptacji budynku dokonali
w czynie społecznym nauczyciele, pracownicy administracji, młodzież i rodzice.

Szkoła ta z roku na rok powiększała liczbę oddziałów,
wprowadzała nowe kierunki m.in. gospodarczy, handlowy.
Otwarte zostały również wydziały dla pracujących, kształcące w istniejących już zawodach.

historia_szkoly_15

Lekcje teoretyczne uzupełniały zajęcia warsztatowe,
w ramach których rozpoczęła się, trwająca do dzisiaj,
współpraca z Kopalnią „Bielszowice” i Hutą „Pokój”,
polegająca na obsłudze imprez organizowanych przez wymienione zakłady.

Trudności lokalowe spowodowały, że pani dyrektor Cecylia Stanek
czyniła starania o pozyskanie innego budynku dla potrzeb szkoły
lub budowę nowego,
umożliwiającego realizację programu nauczania przedmiotów ogólnych
i zajęć praktycznych.

Wiosną 1964 roku w dzielnicy Czarny Las przy ul. Glinianej 2
rozpoczęła się budowa.
Wspólna praca nauczycieli, uczniów oraz rodziców została zwieńczona
16 grudnia 1967r. otwarciem nowej szkoły.
W uroczystości brali również udział przedstawiciele
Miejskiej Rady Narodowej, Kuratorium i Inspektoratu Oświaty
i Przewodniczący Komitetu Budowy Szkół 1000-lecia.

historia_szkoly_01

W nowym budynku znajdowało się 28 pomieszczeń dydaktycznych,
sala gimnastyczna, biblioteka, gabinety lekarskie, sklepik
i pomieszczenia biurowe. Dla potrzeb kształcenia zawodowego urządzono
nowoczesne pracownie krawieckie, gastronomiczne oraz handlowe.

Panujący w tym czasie na Śląsku model rodziny górniczej
nie sprzyjał rozwojowi szkolnictwa dziewcząt na poziomie szkoły średniej.
Władze miasta chciały złamać ten stereotyp i przyczynić się
do wzrostu współczynnika aktywności zawodowej kobiet.
Ponieważ zaistniała potrzeba wykształcenia kadry w kierunku ekonomicznym
i administracyjno- biurowym, szkoła poczyniła starania o otwarcie liceum
o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych
i handlowych
.
Zamiar ten się powiódł i decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Katowicach
1 IX 1968 r. otwarto Liceum Ekonomiczne, które weszło
w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.

Po odejściu na emeryturę pani Cecylii Stanek,
funkcję dyrektora od roku szkolnego 1969/1970
pełniła mgr Honorata Szymoniak.

historia_szkoly_02

Stały rozwój usług handlowych i gastronomicznych na terenie miasta
skłonił dyrekcję do starania się o utworzenie
Wydziału Dokształcającego w ramach ZSZ nr 2,
co nastąpiło 1 września 1970 roku.
W następnym roku szkolnym Kurator Okręgu Szkolnego zarządził otwarcie
Liceum Zawodowego, przygotowującego robotników wykwalifikowanych
w zawodach: gastronom i sprzedawca magazynier.

W ramach przekształceń 1 września 1972 roku zmieniono istniejącą nazwę
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
na Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rudzie Śląskiej, w skład którego weszły:

 •   Liceum Ekonomiczne
 •   Liceum Ekonomiczne z Wydziałem dla Pracujących,
 •   Liceum Zawodowe,
 •   Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 •   Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Wydziałem Dokształcającym.

W następnych latach nastąpił dalszy rozwój szkoły.
W Rudzie Śląskiej powstały Zakłady Odzieżowe Górnictwa i Energetyki,
dające możliwość zatrudnienia kobiet.
W związku z tym od roku szkolnego 1973/1974 otwarto nowe oddziały
w zawodzie krawca, w których kształciły się dziewczęta.
Zajęcia praktyczne realizowano w nowocześnie urządzonych halach
produkcyjnych zakładów odzieżowych.

W 1975 odeszła na emeryturę dyrektor Honorata Szymoniak,
a stanowisko to objął mgr Hubert Dylka.

W 1977 roku szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych,
a w 1978 roku Wydział Dokształcający Szkoły Zawodowej,
wchodzącej w skład ZSZ, przekształcony został
w oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
w której kształcono młodocianych pracowników w zawodach:
krawiec, sprzedawca, gastronom.

Dla uczniów z wykształceniem ogólnym, nie podejmujących studiów wyższych,
zostało otwarte z dniem 1 września 1979 roku Policealne Studium Zawodowe,
kształcące młodzież w zawodzie pracownik administracyjno – biurowy.
W tym samym roku został również zmieniony cykl nauczania w zawodzie krawca
z trzyletniego na dwuletni o specjalności krawiec-szwacz.

Chcąc sprostać wymaganiom stale rozwijającego się przemysłu na terenie
miasta i zapotrzebowaniu na wykwalifikowana kadrę administracyjną,
powołano w 1982 roku Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących
o specjalności administracja państwowa.

W roku szkolnym 1984/85 na stanowisko dyrektora został powołany
dr Hubert Skibe, który funkcję tę pełnił do 1990 roku.

Po śmierci dyrektora dr Huberta Skibe w 1990 roku
zarządzanie szkołą powierzono mgr Janinie Wochnik,
która funkcję tę sprawuje do dziś.

Przeobrażenia, jakie dokonały się po 1989 roku,
wymusiły konieczność zmian i otwarcia nowych kierunków,
które mogły sprostać wymogom gospodarki rynkowej.
W 1991 utworzono Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne
ze specjalnością: technologia i organizacja żywienia.

  historia_szkoly_04

historia_szkoly_08

W 1992 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Przemysłu
i Handlu wytypowało naszą szkołę do wdrażania w ramach
Liceum Ekonomicznego programu w zawodzie technika ekonomisty
o specjalności:  finanse i rachunkowość oraz ekonomika
i organizacja przedsiębiorstw
.

Pozostając szkołą z dobrymi i sprawdzonymi wynikami kształcenia
w dziedzinie handlu i usług, ZSEU nadal rozwijał się dynamicznie,
dowodem czego było otwarcie w 1999 roku dwóch nowych kierunków:
5-letniego Technikum Hotelarskiego i 4-letniego Liceum Technicznego.

31 grudnia 2000 nastąpiła likwidacja gospodarstwa pomocniczego,
czyli warsztatów szkolnych i przekazanie ich
do Centrum Kształcenia Praktycznego.

25 kwietnia 2002 roku uchwałą Rady Miejskiej
przekształcono szkoły ponadpodstawowe wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w szkoły ponadgimnazjalne.

Zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
a w jej skład weszły:

 1.   Liceum Profilowane nr 2(profil: ekonomiczno-administracyjny)
 2.   Technikum nr 2 (kierunki: technik ekonomista, technik handlowiec,
  technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych
  )
 3.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (zawody: sprzedawca,
  kucharz małej gastronomii
  )
 4.   Policealne Studium Zawodowe (zawód: technik obsługi turystycznej).

W związku ze zmianami nastąpiła likwidacja szkół
na podbudowie szkoły podstawowej: Liceum Zawodowego,
Liceum Technicznego i 3- letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W 2005 roku w ramach Technikum nr 2 otwarto nowy kierunek – kucharz,
a Liceum Profilowane wzbogacono o kolejną
specjalność – zarządzanie informacją.

Minione 50 lat to stałe wzbogacanie i modernizacja bazy dydaktycznej
i praktyczno-zawodowej. To również rzetelna i sumienna praca wielu nauczycieli,
stale podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe.

historia_szkoly_11

Połączenie doświadczenia i tradycji z nowoczesnością
pozwala absolwentom naszej szkoły znaleźć atrakcyjne zatrudnienie
w urzędach, bankach, handlu i gastronomii,
prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę
na wyższych uczelniach.

ZSP nr 2 współpracuje ze śląskimi uczelniami:

 • Akademią Ekonomiczną w Katowicach,
 • Górnośląska Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie,
 • Wyższą Szkołą Bankowości w Chorzowie,
 • Politechniką Śląską w Gliwicach.

Szczycimy się sukcesami najlepszych uczniów,
którzy zdobywają laury na olimpiadach ekonomicznych
oraz olimpiadach przedsiębiorczości i otrzymują indeksy wyższych uczelni.

Zajęcia pozalekcyjne
Nie tylko nauką żyła i żyje społeczność naszej szkoły.
Aktywność młodych ludzi znalazła wyraz w wielu formach
i kierunkach zajęć pozalekcyjnych.

Spośród wielu organizacji działających na terenie naszej szkoły,
najliczniejszą był Związek Harcerstwa Polskiego.

W dniu 27 stycznia 1968 roku drużynie harcerskiej przekazano uroczyście
sztandar imienia Jadwigi Markowej. Swój szacunek dla patronki
młodzież wyrażała wartami pod jej pomnikiem oraz popularyzując tradycję
i historię z okresu walk o polskość Śląska.

historia_szkoly_12

historia_szkoly_16

Drużyny harcerskie brały czynny udział w życiu szkoły,
uczestnicząc w organizacji akademii, rocznic okolicznościowych,
opiekując się Izbą Pamięci, Tradycji i Perspektyw.

Wiele było inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej – imprez organizowanych
dla załóg zakładów opiekuńczych, ludzi starszych i dzieci.

Choć nie jesteśmy „szkołą sportową” to również w tej dziedzinie mamy się czym pochwalić.

Na przestrzeni ostatnich lat młodzież naszej szkoły zdobyła czołowe miejsca
w igrzyskach międzyszkolnych w piłce ręcznej, koszykówce, lekkoatletyce,
biegach przełajowych i tenisie stołowym.

historia_szkoly_07

historia_szkoly_09

Corocznie wszyscy uczniowie rywalizowali w różnych dyscyplinach sportowych,
a finałem tego było święto sportu szkolnego wyłaniające najlepszą klasę sportową.
Sportowo uzdolniona młodzież trenowała w profesjonalnych klubach sportowych,
m.in. „Zgoda Bielszowice”.

Masowy udział młodzieży naszej szkoły w zajęciach sportowych
pozwalał wyłonić reprezentację do udziału w różnych zawodach sportowych
na terenie miasta, województwa i kraju .

Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszą się:

 •   szkolne koło sportowe,
 •   kawiarenka internetowa,
 •   gazetka szkolna,
 •   radiowęzeł szkolny,
 •   Klub Podróżnika „Templariusz”,
 •   Koło Młodego Ekonomisty,
 •   Klub Wolontariatu,
 •   Kraina Łagodności,
 •   szkolne koło turystyczne,

w ramach których organizowane są:
wyjścia do teatru, kina, spotkania z ciekawymi ludźmi,
występy szkolnych teatrzyków, konkursy, olimpiady przedmiotowe,
imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne, rajdy i wycieczki.

Połączenie wieloletniego doświadczenia,
nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz codziennej pracy uczniów
i pracowników szkoły pozwala kształcić absolwentów,
którzy odnoszą sukcesy zawodowe i są wartościowymi ludźmi.

historia_szkoly_10

Wszystko to sprawia, ze nasza szkoła zajmuje szczególne miejsce
na kartach historii miasta Ruda Śląska.

Nasi uczniowie zdobywają laury na Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
i Olimpiadzie Przedsiębiorczości. W ostatnim dziesięcioleciu
dwunastu naszych uczniów było finalistami wymienionych olimpiad.

 •   Tomasz Osoś
 •   Agnieszka Beblik
 •   Justyna Polok
 •   Justyna Chojnacka
 •   Daniel Muc
 •   Przemysław Soćko
 •   Sebastian Warzecha
 •   Piotr Moryń
 •   Iwona Konieczna
 •   Małgorzata Pietraszewska
 •   Marcin Łaszkiewicz
 •   Monika Kaniewska

(Monografię opracowała mgr Krystyna Kasperczyk – rok 2007)


Posiadamy ponad 50-letnie doświadczenie w nauczaniu zawodów
o profilu ekonomicznym, gastronomicznym i usługowym.
Nie jesteśmy przekształconą byłą szkołą górniczą…

Nasza siła to siła doświadczenia!

Zapraszamy do nauki w naszej szkole

Zarządzaj